** รหัสผ่านต้องมีความยาว 8 - 12 ตัว โดยประกอบด้วย
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว
3. ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัทมีลักษณะของการสมัครเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่สมัครเข้ามาจะมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน สามารถทำธุรกรรมต่างๆกับบริษัทได้ตามที่ระบุในคู่มือนักธุรกิจทุกประการ