ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ พึงระลึกเสมอว่าการนำเสนอข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของท่าน ที่เกี่ยวกับธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทางอินเทอร์เน็ต จะต้องอยู่ภายใต้กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ รวมทั้งต้องไม่ผ่าฝืนต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดใดๆที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น

นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อการแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ ของท่าน ตลอดจนงานอดิเรก หรือ ภาพถ่ายของท่านเอง สู่ผู้คนหรือเพื่อนฝูงของท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในโฮมเพจของท่าน แต่ท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่าน มีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เช่น

  1. ไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียง

  2. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริงและเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

  3. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยการนำข้อมูลหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่น มาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

  4. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของ ไว คอมเมิร์ซ ห้ามใช้รูปภาพตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัท ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัท โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจนตาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสี่ยมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัท

ทั้งนี้ นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ต้องระลึกเสมอว่า การนำเสนอหรือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องทั้งต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติไว คอมเมิร์ซ ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกๆคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ได้รับความเป็นธรรม และยังคงดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน