การดำเนินธุรกิจ ไว คอมเมิร์ซ อย่างถูกต้องมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ และครอบครัวรวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ต่างได้ส่งมอบโอกาสที่ดีนี้ให้แก่กัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจไว คอมเมิร์ซ อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมีความเสมอภาค และรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ โดยรวม จึงมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดหลายประการที่นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ พึงให้ความสำคัญ และศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ของแต่ละคนมีความมั่นคง แข็งแรงสืบไป

กฏจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว คอมเมิร์ซ

การเป็นนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกท่านต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของท่านอย่างเต็มที่และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปตามความถูกต้องของกฏจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่ บริษัท ไว คอมเมิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกท่าน องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกท่าน

 1. พึงยึดมั่นในกฏจรรยาบรรณตลอดเวลา

  จรรยาบรรณหลักของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ คือ “ปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” กฏจรรยาบรรณนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกท่านที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการลงโทษ และอาจกระทบต่อสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ของท่าน

 2. ​ผู้ที่ท่านจะให้การสปอนเซอร์ได้ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

  เงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่หากยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจการปกครองทุกครั้ง เพราะการเป็นนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ต้องมีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร และการบริหารการเงิน เป็นต้น

 3. ​ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจไว คอมเมิร์ซ

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกคนต้องแสดงแผนธุรกิจของไว คอมเมิร์ซ อย่างชัดเจน ทั้งต้องมีความจริงใจกับลูกค้าต้องไม่พูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับธุรกิจไว คอมเมิร์ซ มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สมารถบรรลุเป้าหมายและจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อุตสาหะ และมานะพากเพียร

 4. ​ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ตลอดจนนำเสนอแผนการตลาดของไว คอมเมิร์ซ ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากบริษัท อย่างถูกต้องเป็นจริง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์จากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเอง จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุด

 5. ​ต้องไม่ทอดทิ้ง หรือทำทุจริต กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน( friend to friend )

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกท่านต้องซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เพื่อนร่วมงานประสบความสำเร็จ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้น เหมือนที่ท่านได้รับ ท่านจะมีความสุขเป็นอย่างมาก มีความภาคภูมิใจ และนี่คือคุณค่าของชีวิตที่แท้จริง

 6. ​​ต้องไม่นำสินค้าในระบบไปขายตัดราคา

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกคนต้องดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ของไว คอมเมิร์ซ ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่ไว คอมเมิร์ซ กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ของไว คอมเมิร์ซ ทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา การขายตัดราคาจะลดกำไรที่นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ ดังนั้น นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกคนต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ โดยส่วนตัวด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

 7. ​ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทุกคนต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของแผนธุรกิจของไว คอมเมิร์ซ ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพเป็นนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ จากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ดังนั้น นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการชักชวนให้บุคคลอื่นเปลี่ยนสายงาน หรือลาออกจากองค์กรธุรกิจไว คอมเมิร์ซ เดิม เพื่อมาสมัครกับธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงการเสนอให้นำชื่อบุคคลอื่นที่อาจเป็นญาติหรือเพื่อนมาสมัครไว้ก่อนก็ตาม

 8. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้ไปสมัครสมาชิกกับ บริษัทหรือองค์กร เครือข่ายอื่นๆ

  สมาชิกจะต้องไม่ชักชวน สมาชิกในองค์กรของตนเองหรือของผู้อื่นให้ไปสมัครสมาชิก บริษัทหรือองค์กร เครือข่ายอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับบริษัทไว คอมเมิร์ซ โดยทำให้บริษัทไว คอมเมิร์ซ เกิดความเสียหายและมีผลกระทบ หากบริษัทไว คอมเมิร์ซ พบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกรหัสสมาชิกนั้นๆได้ โดยมิต้องบอกกล่าว

 9. ​​หากจะชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ

  แหล่งรายได้ที่แท้จริงของธุรกิจไว คอมเมิร์ซ คือ รายได้ที่เกิดจากการขยายเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าและการบริการต่างๆ และการดูแลองค์กรธุรกิจของตนแม้การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ให้ประสบความสำเร็จ แต่นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรม, การประชุม หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในรูปของการจำหน่ายบัตร หรือสื่อส่งเสริมธุรกิจที่มีราคาสูงเกินความเหมาะสม นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ต้องให้ความช่วยเหลือ, ให้กำลังใจ, ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ที่ตนชักชวนเข้าร่วมธุรกิจด้วยความเต็มใจยิ่ง

 10. ​ต้องไม่กักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

  การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ในองค์กรเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาจะใช้หรือขายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย

 11. ​​ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการอื่นๆที่มิใช่ของบริษัท ไวคอมเมิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ต้องมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ บริษัทไม่อนุญาตให้นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ คนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของไว คอมเมิร์ซ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอน และไม่มีเหตุผลต่อนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ คนอื่นๆ

 12. ​ต้องไม่สร้างความกดดันในการดำเนินธุรกิจ

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ต้องดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การขายสินค้าและการบริการโดยใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการขาย จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ และภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทั้งหมด

 13. ​ต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และชื่อเรียกทางการค้าของไว คอมเมิร์ซ

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท ก่อนการใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของ ไว คอมเมิร์ซ เป็นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของไวคอมเมิร์ชเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นบริษัทจึงห้ามการผลิตและจำหน่ายซีดีและอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรนักธุรกิจ ไว คอมเมิร์ช โดยมิได้ขออนุญาตจากทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

 14. ​​การประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ แบบ multi level marketing หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน

  นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ที่เป็นตำแหน่งระดับ Sapphire ขึ้นไป ต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่มิใช่ไว คอมเมิร์ซ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจการของบริษัท

 15. ​การผลิตสิ่งพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ ทางธุรกิจ

  บริษัทไม่อนุญาตให้นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการเผยแพร่อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นการผลิตโดยบริษัท เว้นแต่นักธุรกิจได้มาปรึกษาบริษัท และได้รับการอนุญาติ จากบริษัท แล้วเท่านั้น

 16. ​ห้ามนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารผู้อื่นมาประกอบธุรกิจให้กับตัวเอง ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

  มีโทษทางกฏหมายสูงสุดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542