การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัท และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทสงวนสิทธิในการยื่นหนังสือถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

  1. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในการกรอกข้อมูลดำเนินการสมัครธุรกิจ

  2. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ รบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนักธุรกิจไว คอมเมิร์ช ทั้งในสายงานตนเองและสายงานอื่น

  3. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัท อย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้

  4. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือแผนธุรกิจโดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น

  5. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทโดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น

  6. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ เกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำผิดซ้ำคำเตือน