1. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท

  2. ​นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัท หรือผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

  3. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ กระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายในการประกอบกิจการ

  4. นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ กระทำการโดยทางตรง หรือทางอ้อม ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการสร้างธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทำความเสียหายแก่องค์กรนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ โดยรวม

  5. ​นักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ได้ปกปิด แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการประกอบธุรกิจ เช่น
    การสปอนเซอร์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท และองค์กรนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ โดยรวม