1. การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ใดๆก็ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสประจำตัวนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ของตน พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง

  2. ​ในเบื้องต้น บริษัทจะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัท (ในบางกรณีผู้ที่ถูกร้องเรียนอาจถูกระงับ Password เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีจดหมายชี้แจงกลับมาที่บริษัท)

  3. หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในวงกว้างหรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทก็จะระงับ Password และการทำธุรกรรมของนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ที่กระทำการและหรือรวมทั้งองค์กรธุรกิจไว คอมเมิร์ซ ที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทำความผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ

  4. ​มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร, การงดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง, การงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล, การงดรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การปรับลดลำดับขั้นความสำเร็จ (Ranking), การงดต่ออายุสมาชิกภาพ, การงดดำรงคุณสมบัติ ประจำเดือน (งดการรักษายอด), การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจไว คอมเมิร์ซ รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง